Урьдчилан сэргийлэх

Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн аян, үйл ажиллагаагаар дамжуулан нийгэмд ойлголт, мэдээлэл өгөх болон хувь хүн, хамт олон, байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулдаг.

0

Насанд хүрэгчид хамрагдсан

0

Хүүхэд залуус хамрагдсан

0

Нөлөөллийн аян хэрэгжүүлсэн

0

Хүнд аянаар дамжуулан хүрсэн (давтагдсан тоогоор)

Мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт

Салбар бүрийн мэргэжилтнүүдэд өөрсдийн чадвар, нөөц бололцоог ашиглан хохирогчийг хэрхэн таньж тогтоох, тэдэнд туслалцаа үзүүлэх талаар сургалт, семинаруудыг зохион байгуулдаг.

Мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдсан

Сайн дурын гишүүд 8 долоо хоногийн сургалтын хөтөлбөрийн дүүргэсэн

Хохирогчид туслалцаа үзүүлэх

Анбаунд Монгол нь хохирогч болон даван туулагчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн туслалцаа үзүүлж, тэдний гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай эх үүсвэрүүдтэй холбон зуучилж ажилладаг.

Даван туулагчид туслалцаа үзүүлсэн Хил дээр

Зорчигчдод урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгсөн

Өндөр эрсдэлд буй зорчигчид тогтоогдсон

Зорчигчийг гэр бүлд нь аюулгүй буцаасан эсвэл холбогдох бусад үйлчилгээнд холбон зуучилсан