Урьдчилан сэргийлэх

Анбаунд Монгол нь залуучуудыг сурган, дэмжлэг үзүүлэн, хот даяар танин мэдэхүй нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, байгууллага хамт олонд хүний наймааны талаар урьдчилан сэргийлсэн мэдээлэл бүхий сургалт явуулдаг

  • 457

хүн сургалтанд хамруулсан

  • 3,045

Залуучуудад сургууль дээр очиж сургалтанд хамруулсан

Мэргэжлийн сургалт

Анбаунд Монгол нь хуульч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүд, сурган хүмүүжүүлэгчид, нийгмийн ажилтануудад мэргэжлийн сургалтаар хангаад зогсохгүй, бусад бүхий л мэргэжлийн хүмүүсийг өөрсдийн чадвараа хэрхэн ашиглан хүний наймааны хохирогч нарыг тодорхойлж, тэдэнд үйлчлэх талаар бусад олон сургалтын үйл ажиллагаануудыг явуулдаг.

  • 75

байгууллага газруудад

  • 791

мэргэжилтнүүд бэлтгэгдсэн

  • 90

сайн дурынхан 10 долоо хоногийн сургалтын програмыг дүүргэсэн

Аврагдсан хохирогчдыг хамгаалах

Анбаунд Монгол нь аврагдсан хохирогчдын үндсэн бөгөөд яаралтай хэрэгцээг нь сайн дурын үндсэн дээр хангаж, асран хамгаалж дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд нөхөн сэргээх эмчилгээний хөтөлбөрийн дагуу тэдгээр хүмүүст тохирсон тусламжуудыг үзүүлдэг.

  • 31

хохирогчдод үйлчилсэн

  • 18

хохирогчийг олж тогтоосон