Урьдчилан сэргийлэх

Анбаунд Монгол нь залуучуудыг сурган, дэмжлэг үзүүлэн, хот даяар танин мэдэхүй нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, байгууллага хамт олонд хүний наймааны талаар урьдчилан сэргийлсэн мэдээлэл бүхий сургалт явуулдаг

насанд хүрэгчид сургалтанд хамрагдсан

Залуучууд сургалтанд хамрагдсан

Мэргэжлийн сургалт

Анбаунд Монгол нь хуульч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүд, сурган хүмүүжүүлэгчид, нийгмийн ажилтануудад мэргэжлийн сургалтаар хангаад зогсохгүй, бусад бүхий л мэргэжлийн хүмүүсийг өөрсдийн чадвараа хэрхэн ашиглан хүний наймааны хохирогч нарыг тодорхойлж, тэдэнд үйлчлэх талаар бусад олон сургалтын үйл ажиллагаануудыг явуулдаг.

мэргэжилтнүүд бэлтгэгдсэн

сайн дурын гишүүд 8 долоо хоногийн сургалтын программыг дүүргэсэн

Хохирогчид туслалцаа үзүүлэх

Анбаунд Монгол нь хохирогч болон даван туулагчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн туслалцаа үзүүлж, тэдний гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай эх үүсвэрүүдтэй холбон зуучилж ажилладаг.

хохирогчид үйлчилсэн

хохирогчийг олж тогтоосон