МОНГОЛ УЛСАД ХҮНИЙ НАЙМААГ ТАСЛАН ЗОГСООХЫН ТӨЛӨӨ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Анбаунд Монгол нь олон нийтийг хүний наймааны эсрэг тэмцэхийг уриалан дараах үйл ажиллагаануудыг явуулдаг:

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

Бид Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар аян, үйл ажиллагаагаар дамжуулан нийгэмд мэдлэг, мэдээлэл олгох болон хувь хүн, хамт олон, байгууллагуудад сургалтуудыг зохион байгуулдаг.

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

Бид салбар бүрийн мэргэжилтнүүд өөрсдийн чадвар, нөөц бололцоог ашиглан хохирогчийг хэрхэн тодорхойлж, тэдэнд туслалцаа үзүүлэх талаар сургалт, семинаруудыг зохион байгуулдаг.

 

ХОХИРОГЧИД ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Бид хохирогч болон даван туулагч нарт хэрэгцээнд нь тохирсон туслалцаа, даван туулагчдын гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх, даван туулагч нарыг шаардлагатай эх үүсвэрүүдтэй холбож өгдөг.

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

НИЙГМИЙН ХАРИЛЦАА:

Таны хэн байх, юу хийдгээс үл хамааран бид хамтдаа нэгдэхэд хүний наймааг бүр мөсөн зогсоох боломжтой.

Бидний зорилго бол засгийн газрын агентлагууд, салбар бүрийн мэргэжилтнүүд, олон нийт болон хувь хүмүүсийн хоорондын хамтын ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд нийгмийн идэвхийг сайжруулах юм.

ИТГЭЛ НАЙДВАР:

Бид хохирогч, даван туулагч, хүн худалдаалагчид болон худалдан авагчдын амьдралд нь бодит өөрчлөлт гарах боломж найдвар бий гэдэгт итгэдэг.

Бид хүний наймааны хохирогч болон даван туулагчийн нас, арьс өнгө, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг хандлагаас үл хамааран үйлчилгээ үзүүлж, тэдэнд итгэл найдварыг өгөхийг зорьдог.